Huntu vai huora?

Islam antaa nai­sille aivan uudenlaista vapa­utta

Suvaitsevai­sena ja rau­haa rakasta­vana uskon­tona islam ei pakota ke­tään kään­tymään is­lamiin (Koraani 2:256), vaan kaikessa ar­meliaisuu­dessaan Al­lah on säätä­nyt shari’assa, että uskot­tomille on ensin annet­tava mah­­­dol­li­suus ”pa­la­ta va­paa­eh­toi­­sesti” islamiin:

Alla­hin lä­het­tiläs jat­koi: ”Voi si­nua, Abu Su­fyan, eikö si­nun olisi jo aika tietää, että minä ollen Al­la­hin lä­het­tiläs!” Abu Su­fyan vas­tasi: ”Kautta isäni ja äitini, kuinka lem­peä, jalo ja ystä­välli­nen sinä olet­kaan! Mitä tä­hän tulee, on sie­lus­sani vielä­kin epäilyä!” Al-Ab­bas huu­dahti hä­nelle: ”Voi si­nua, käänny isla­miin, en­nen kuin kau­lasi kat­kais­taan, ja to­dista, ettei ole muuta ju­malaa kuin Allah ja että Mu­ham­mad on Hä­nen lä­het­ti­läänsä!” Abu Su­fyan lausui to­den us­kon­tun­nus­tuk­sen ja kääntyi isla­miin. (Ibn Hisham, Profeetta Muhammadin elämäkerta: s. 385)

Toisena vaihtoehtona on alistua halveksi­tuksi ja sor­retuksi alemman luokan ihmi­seksi, dhim­miksi, ja maksaa eri­tyistä suoje­lurahaa vält­tääk­seen jou­tu­mas­ta ta­pe­tuk­si tai or­jak­si. Tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa ei toki ole tar­jolla ateis­teille, mo­nijumalai­sille eikä be­duiineille, vaan aino­astaan yksi­jumalaisille kristityille, juutalaisille ja zarathust­ra­lai­sil­le. Niin­pä vain ne, jotka ei­vät suos­tu alis­tu­maan sha­ri’an käs­ky­val­taan tai jot­ka jät­tä­vät is­la­min us­kon­luo­pioi­na, ta­pe­­taan ja hei­­dän omai­­suu­des­taan, nai­sis­taan ja lap­­sis­­taan tu­­lee lail­lis­ta (ha­lal) so­­­ta­saa­lis­ta mu­jahidi­neille, isla­min uskon­sotureille:

(…) hän [pro­feetta Mu­ham­mad] tap­poi hei­dän mie­hensä ja ja­koi hei­dän nai­sensa, lap­sensa ja omai­suu­tensa musli­mien kes­ken, lu­kuun otta­matta niitä, jotka olivat liit­ty­neet Alla­hin lä­het­ti­lään puo­lelle. Tämä antoi heille tur­vata­keen, ja he kään­tyivät isla­miin. (Sahih Muslim 19:4364)

Pro­feet­tamme on käs­ke­nyt meitä tais­tele­maan kafi­reita vas­taan, kun ky­ke­nemme sii­hen, ja hyök­kää­mään heitä vas­taan hei­dän ko­ti­mais­saan ja anta­maan heille kolme vaihto­ehtoa en­nen kuin tun­keu­dumme hei­dän mai­hinsa: joko heistä on tul­tava musli­meja ja hei­dän on ol­tava kal­taisi­amme ja­kaen oi­keu­temme ja vel­vol­li­suu­temme; tai hei­dän on mak­set­tava ji­zyaa (ve­roa) ja tun­net­tava it­sensä alis­tu­neiksi; tai he tais­tele­vat, jol­loin hei­dän omai­suu­tensa, vai­monsa, lap­sensa ja ko­tinsa tu­le­vat sal­li­tuiksi so­tasaa­liiksi musli­meille. (Sheikki Mu­ham­med Salih Al-Mu­najjid, Islam QA:13759)

Isla­milainen valtioteoria jakaa koko maailman kah­teen vai­­ku­tus­pii­­riin: is­la­min alu­ee­seen (dar al-islam), jos­sa val­lit­see sha­ri’a, ja vi­­ha­­mie­li­seen so­dan aluee­seen (dar al-harb), jos­sa mus­li­mit ovat vä­­hem­­mis­tö­nä ja jos­sa he kä­yvät ji­ha­dia asei­den, pu­heen tai rahan avul­la kaik­kien us­kot­to­mien alis­ta­misek­si sha­ri’an käs­ky­val­taan. Sha­ri’an mu­kaan mus­li­mi­mie­het voi­vat ji­ha­din yh­tey­des­sä rais­ka­ta lail­lisesti saa­liik­seen ot­ta­man­sa or­­ja­­nai­­set, ei­kä mies­ten varsi­naisil­la vai­moil­la, joita voi olla yh­destä nel­jään, ole mi­tään oi­keut­­ta kri­­ti­soi­da avio­mies­tään tämän pitä­mistä seksiorjista:

Islam sallii miehen olla sukupuoliyhteydessä orjanaisen kanssa, olipa miehellä vaimo tai vaimoja tai olipa hän naimaton. (…) Vaimolla ei ole oikeutta paheksua aviomiestään tämän naispuolisista orjista tai sitä, että hän on sukupuoliyhteydessä näiden kanssa. (Islam QA: 10382)

Shari’an mukaan kyseessä on täysin laillinen raiskaus, jon­ka Al­lah on tar­jon­nut oi­keu­te­tuk­si palk­kiok­si Hä­nen asian­sa puo­les­ta tais­tel­leil­le (al-ji­had fi sa­bil Al­lah) mu­ja­hi­dineil­le (Sa­hih Buk­­hari 1:2:35), ja us­kot­to­mil­le­han on sitä en­nen jo­ka ta­pauk­ses­sa tar­jot­tu ar­me­liaas­ti mah­dol­li­suutta kään­tyä is­la­miin. Mikä mie­len­kiin­tois­ta, profeetta Muhammad mää­rä­si, että musli­mi­­miesten ei tu­li­si har­­­joit­­taa kes­­­key­tet­­tyä yh­dyn­­tää rais­ka­­tes­saan van­­­git­­se­­­mi­­aan or­­jia:

Abu Said Al-Khudri on ker­to­nut: Taiste­lun ai­kana Bani Al-Musta­li­qia vas­taan he (musli­mit) siep­pasi­vat van­geiksi joita­kin naisia ja ai­koi­vat olla su­ku­puo­liyh­tey­dessä hei­dän kans­saan saatta­matta heitä ras­kaiksi. Niinpä he ky­syivät pro­fee­talta kes­keyte­tystä yh­dyn­nästä. Pro­feetta sa­noi: ”On pa­­rem­pi, ett­ette tee niin, sillä Allah on kir­joit­ta­nut, kenet hän ai­koo luoda ylös­nou­se­muk­­sen päi­­vään asti.” (Sahih Buk­hari 9:93:506)

Monikultu­rismi siihen liittyvine lieveilmiöi­neen on siis alusta asti kuu­lu­nut erot­ta­mat­­to­masti is­lamiin. Allah tarjoaa Ko­­raanissa kuitenkin erinomaisen ratkaisun, jonka avulla naiset voivat itse ja täy­sin va­paa­eh­toi­­ses­ti varjella si­veyt­­tään ja vähentää si­ten alt­tiut­­taan tulla pahoinpi­dellyiksi tai raiskatuiksi. Tuo ratkaisu on tietenkin hun­nut­tau­tu­mi­­nen:

huntuvankila

Mies on nai­sen pää, koska Allah on toisia suo­si­nut enem­män kuin toisia ja koska mies elät­tää vai­mo­aan. Hurs­kas vaimo on nöyrä ja var­tioi si­veyt­tään, koska Allah on anta­nut sen var­ti­oita­vaksi. Jos pel­käätte vai­monne ole­van up­pinis­kai­nen, va­roit­ta­kaa häntä, vält­tä­kää häntä vuo­teessa ja lyö­kää häntä, mutta jos hän sitten tot­telee teitä, äl­kää ah­dis­tako häntä enää. Allah on Kor­kea, Mah­tava. (Ko­raani 4:34)

Ja käske us­ko­vien nais­ten pitää kat­seensa ku­rissa ja var­jella si­veyt­tään, olla näyttä­mättä muista sulo­jaan kuin niitä, jotka ta­valli­sesti­kin ovat nä­ky­vissä, ja peit­tää kau­lansa hun­nulla. Hei­dän ei tule näyttää sulo­jaan muille kuin avio­mie­hel­leen, isäl­leen, apel­leen, po­jil­leen, poi­ka­puo­lil­leen, vel­jil­leen, vel­jen­po­jil­leen, si­­sa­­ren­­po­jil­leen, nais­puo­li­sille tutta­vil­leen, or­jil­leen ja niille mies­pal­veli­joil­leen, joilla ei ole enää haluja, tai lap­sille, jotka ei­vät vielä tiedä mi­tään nai­sen hä­vystä. Hei­dän ei myös­kään pidä tö­mis­tellä jal­ko­jaan kiin­­nit­tääk­seen huo­miota sa­lassa ole­viin su­loihinsa. (Koraani 24:31)

Kuten seuraavasta (Koraani 33:59) jakeesta käy selvästi ilmi, itse Allahkin on sitä mieltä, että jos tyttö tai nainen haluaa välttää huorittelua, seksuaalista ahdistelua ja raiskauksia, niin hänen on parasta hunnuttautua. Nainen saa siis syyttää vain itseään, jos hän ei hunnuttaudu ja tulee sitten raiskatuksi:

Pro­feetta, sano puo­lisoil­lesi, tyttä­rillesi ja us­ko­vien vai­moille, että he pani­si­vat vaat­teen päänsä yli. Tämä on pa­rasta, jotta heidät tun­net­tai­siin si­veiksi eikä heitä häi­rit­täisi. (Koraani 33:59)

Niinpä kohtelias ja huomaavai­nen musli­mityttö kiin­nittää eri­tyistä huo­miota si­veytensä varjeluun jo pienestä asti, koska rais­kattu tai muutoin neitsyytensä ennen avio­liittoa me­nettänyt tyttö menettää samalla koko omaisuus- ja ihmisar­vonsa oman perheensä silmissä, eikä per­heelle luon­nollisesti jää tuolloin yleensä muuta vaih­toehtoa kuin hylätä tai tappaa ar­vot­to­mak­si käynyt tytär. Shari’a sää­tää, ettei oman lapsen tai lapsen­lap­sen tap­pamisesta seuraa ran­gaistusta (auktori­soitu sha­ri’a-opas ’Umdat al-Salik: o1.2; lue: Oman lapsen saa tappaa).

ymparileikkaus

Seksihalu­jensa hillit­semiseksi tämä soma­lityttö on päätynyt vii­saaseen rat­kaisuun ja päättänyt ympärileik­kauttaa it­sensä nk. faaraon mal­lin mukai­sesti, jolloin häneltä lei­kataan pois häpykieli, pienet häpy­huulet sekä suurten hä­pyhuulien sisäosa, minkä jäl­keen suuret häpyhuulet ommellaan kiinni. Laki­koulukun­nasta riip­puen shari’a pitää sekä tyttöjen että poikien ym­pärileikka­uksia vähin­täänkin lail­lisina, suo­siteltavina, ellei jopa pakollisina (shafi’iittinen koulu­kunta, ’Umdat al-Salik: o4.3).

ympärileikkaus-pakollinenIslam tarjoaa hunnuttau­tumista kä­tevänä rat­kaisuna myös muille kuin musli­minaisille, mikäli he ei­vät halua omaksua it­selleen halveksitun ja rais­kausta ker­jäävän huo­ran roolia. Ja jos saman tien kääntyy kokonaan islamiin, niin samalla voi omaksua it­selleen muo­dikkaan mo­nikulturisti­sen imagon ja osoittaa paheksun­tansa länsi­maista rap­pioitunutta ja haureellista elämäntapaa kohtaan. Kuten sanottu, valinta on kuitenkin vapaa. Göteborgilaistyttö Linda (17 v.) teki oman valintan­sa, ja seu­raus oli luon­nol­li­ses­ti sen mu­kai­nen (http://www.expressen.se/1.188807): 

lindan-raiskaus

Köö­pen­­ha­mi­nan muf­ti (us­kon­op­pi­­nut, jolla on oikeus an­taa isla­­min la­kiin pe­­rustu­via fatwoja, lain­opil­li­sia mie­li­pi­tei­tä) Sha­hid Mehdi ko­rosti vuonna 2004 tv- ja sa­no­ma­leh­­ti­haas­­tat­te­­luissa, että naiset, jotka kieltäytyvät käyttämästä hun­tua ”kerjäävät raiskausta”. Vas­taa­vas­ti Aus­t­ra­lian joh­ta­va mus­li­mi­op­pi­nut sheik­ki Taj el-Din al-Hi­lali to­­tesi vuo­den 2006 lo­ka­kuus­sa, että nai­set, jotka eivät käytä hijabia ovat kuin seksuaa­lista hyök­käys­tä ker­­jää­vää ”peit­tä­­mä­tön­tä li­­haa”, puo­lus­taen sa­mal­la suur­ta huo­mio­ta saa­neen Syd­neyn jengi­rais­­kauk­sen te­ki­jöi­tä. Tun­net­tu eng­lan­ti­lai­­nen is­lam­krii­tik­ko ja vi­deo­­blo­gin pi­tä­jä Pat Condell esittää oman, sa­mansuuntai­sen käsityk­sensä hun­nut­tau­tu­mi­­sen sym­bo­li­­­ses­ta mer­ki­tyksestä:

Pat Condell toteaa: ”Naisten hun­nuttautumi­sen koko ideana isla­milaisessa yhteiskun­nassa on se, että miesten ei odoteta ottavan vas­tuuta seksu­aalisista ha­luistaan. Niinpä jo­kainen nai­nen, joka ei ole verhou­tunut päästä varpaisiin pyytää rais­katuksi tu­lemista. Näin ollen burqa lail­listaa raiska­uksen. Se toimii rais­kauksen puolustuk­sena; se oi­keuttaa rais­kauksen. Kuuntelet­teko femi­nistit? Ja se tekee siitä julkilausu­mana yhtä vastenmieli­sen kuin Ku Klux Klaa­nin uni­vormu tai natsien haka­risti, ja mie­lestäni siihen tulisi suh­tautua täysin samalla in­holla ja hal­veksunnalla.”

Hunnuttamattomien naisten raiskauksiin lännessä syyllistyneet mus­limi­mie­het ve­toa­­vat usein lie­ventävänä asian­haa­ra­na tietämättömyyteensä paikallisista laeista ja siihen, että kyse on heidän kulttuurisesta käytännöstään. Sharon Lapkin kirjoittaa eräästä tällaisesta tapauksesta Australiassa: ”Tehtyään va­lan käsi Ko­raanilla mies – joka tun­netaan MSK:na – kertoi oikeudelle, että hän oli suorittanut neljä hyökkä­ystä niinkin nuoria kuin 13-vuotiaita tyttöjä vastaan, kos­ka he olivat sanoneet ’ei’. He eivät olleet peittäneet kas­vojaan, eikä heillä ollut huntuja, ja siksi raiskaaja julisti: ’En tehnyt mitään väärää.’ MSK kärsii jo 22 vuoden van­keusrangais­tusta yllytetty­ään kolmea nuorta velje­ään joukko­rais­kaamaan kaksi muuta sydneyläistyt­töä vuonna 2002. Puolus­tuksekseen hän sanoi, että hänen kulttuu­ritaustansa oli vas­tuus­sa hä­­nen rikoksis­taan. Ja hän on oikeassa.” Lue lisää. Kyseinen MSK on kotoisin Pa­kis­ta­nis­ta, jossa peräti 75 % van­ki­lois­sa ole­vis­ta nai­sis­ta on jou­tu­nut sin­ne syyl­lis­tyt­tyään rais­ka­tuk­si tu­le­mi­seen ja si­ten le­vä­pe­räi­syy­teen si­vey­ten­sä var­je­le­mi­ses­sa: sha­ri’an mukaan raiskauksella on oltava vä­hin­tään neljä miespuolista silminnäkijää (’Umdat al-Salik: o24.9; muussa tapauksessa raiskauksesta syytteen nostava nai­nen voi joutua itse syytetyksi aviorikoksesta ja saada ki­­vi­­tys­tuo­­mion.

Vuonna 2013 Ranskassa suoritetun kyselyn mukaan 77 % muslimitytöistä kertoi pitävänsä hijabia, koska he pelkäsivät fyysistä uhkaa is­la­mis­ti­ryh­mien taholta (Frontpage, 6.2.2014). Jamie Glazov korostaa yllä, että ne musliminaiset, jotka väittävät pitävänsä hijabia omasta vapaasta tah­dos­taan, toimivat niin mielistelläkseen potentiaalisia teloit­tajiaan. Kyseeessä on siis Tukholman syndrooma, jossa teloitusta pelkäävä sieppauksen uhri pyrkii hen­gis­sä pysyäk­seen osoittamaan – yleensä tiedos­ta­mat­tomasti – olevansa siep­paajiensa puolella ja jopa näitä radi­kaalimpi.

Iranissa on tapana, että teloitettavat  neitsyet raiskataan teloitusta edeltävänä yönä, jotta nämä varmasti päätyisivät helvettiin (The Jerusalem Post 19.7.2009; NEWS.com.au 21.7.2009). Mut­ta tie­tys­ti täs­sä­kin ky­sees­­sä on nai­­sen va­­paa va­lin­ta: ku­ka näet käs­ki ka­­pi­noi­da Al­la­hin sha­ri’aa vas­taan? Moni­kul­tu­ris­mis­sa shari’a on ylin moraalinen oh­je­nuo­ra, ja moni­kulturistien mielestä on jo aikakin hylätä vanhakantaiset näkemykset län­­s­i­mai­­sen ”val­­koi­­sen mie­hen” kult­tuurin ylem­­myy­destä suh­­tees­sa mui­hin mo­­raa­li­­jär­jes­tel­miin, ku­­ten is­­la­­­miin. Mo­ni­­kult­­­tuu­­ri­­suus on rik­­kaus, joka tuo vä­­ri­­nää ka­duil­le ja an­taa uu­den­lais­ta jän­­ni­tys­­tä erityisesti nais­­ten elä­­mään, ku­ten tans­ka­lais­ten ko­ke­muk­set osoit­ta­vat: lue Sa­kaa­li­ma­ni­fes­ti 2008.

Nainen, va­linta sinun! Huntu vai huora? :)

Bill Warner kertoo hijabin poliittisesta merkityksestä. Samalla tavoin kuin Ku Klux Klanin univormu symbolisoi valkoista ylivaltaa, hijab ja muu muslimien rekvisiitta ja diskriminoiva käyttäytyminen symbolisoivat islamin ylivaltaa suhteessa kafireihin eli ”uskottomiin”.

Lähteitä ja lisämateriaalia
Mainokset